Privacy Policy

Panenka: wie, wat, waar?

Panenka is een Belgisch productiehuis onder leiding van Tom Lenaerts en Kato Maes. Het is een naamloze vennootschap die zich bevindt in de Mechelsesteenweg 271, 7.1 in Antwerpen.

Panenka verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens van natuurlijke personen. Hieronder vallen: natuurlijke personen, personeelsleden, sollicitanten, figuranten en dergelijke meer. Panenka werkt met een strikt privacy beleid in overeenstemming met de GDPR-verordening. Het aanspreekpunt voor al uw vragen, verzoeken of klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens bij Panenka is: Pauwel Loncke (pauwel.loncke@panenka.tv). Of u kan ook contact opnemen op het algemeen emailadres: (info@panenka.tv).

Over welke persoonsgegevens gaat het?

Panenka verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van afspraken en overeenkomsten die gesloten worden in verband met haar activiteiten, hieronder vallen ook de commerciële activiteiten.

Dit kan, bijvoorbeeld, gaan om uw naam, voornaam, contactgegevens, maar ook uw ondernemings- of btw-nummer, uw bankrekeningnummer, kredietkaartnummer, emailadres en zo verder. Ook de communicatie die u met Panenka voert als huidige of potentiële partner, deelnemer, sollicitant, figurant, betrokkene, ... valt hieronder. Panenka verwerkt weinig gevoelige persoonsgegevens in de zin van de GDPR.

Hoelang worden die persoonsgegevens bijgehouden?

Panenka houdt de persoonsgegevens die ze verwerkt niet langer bij dan nodig voor de doeleinden van de verwerking. Ook worden de persoonsgegevens maximaal up-to-date gehouden en wist of verbetert Panenka ze waar nodig.

In principe bewaart Panenka de persoonsgegevens niet langer dan tien jaar, te rekenen vanaf het moment waarop de gegevens werden ontvangen. Indien noodzakelijk kan het zijn dat de persoonsgegevens langer bijgehouden moeten worden, bijvoorbeeld ingeval van een rechtsgeding of (contractuele) verplichtingen. De persoonsgegevens van personeelsleden houdt Panenka niet langer bij dan vijf jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst / dienstverlenings-overeenkomst. Ingeval van een rechtsgeding is het mogelijk dat de gegevens worden bijgehouden tot maximaal drie jaar na de definitieve afhandeling daarvan. Gevoelige gegevens worden enkel bijgehouden voor de duur die noodzakelijk is voor de uitvoering van de betrokken overeenkomst of zolang ze op de ene of ander manier noodzakelijk moeten worden bijgehouden.

Vanwaar komen die persoonsgegevens?

In de eerste plaats krijgt Panenka de persoonsgegevens rechtstreeks van de betrokken personen zelf. Er wordt geen misbruik gemaakt van deze gegevens.

Veiligheid van de persoonsgegevens

Panenka waarborgt de integriteit, de veiligheid én de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel technisch als organisatorisch. Panenka bewaart de belangrijke / gevoelige persoonsgegevens op eigen beveiligde servers of op beveiligde servers van derde partijen.

Verwerking door / verstrekken aan externe partners

Panenka verwerkt de persoonsgegevens in de eerste plaats zelf (zowel intern als extern) voor informatie- en communicatiedoeleinden. Panenka en haar leden geven enkel de nodige gegevens door aan externe partners mocht dit noodzakelijk zijn. Dit in de mate dat dit nodig is voor het vervullen van haar activiteiten en taken als productiehuis. Panenka en haar leden kunnen ook nog onderling gegevens delen mocht dit nodig zijn.

In geval van audities, sollicitaties, castings, overeenkomsten, etc., of in een ander relevant of rechtvaardig geval, zal Panenka gegevens uitwisselen met DZJINTONIK N.V. (Kapellensteenweg (Heide) 488, 2920 Kalmthout), gekend onder het ondernemingsnummer 0635.490.946. De doorgifte van persoonsgegevens aan buitenlandse partijen, ook buiten de EU, kan in het kader van bepaalde overeenkomsten noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De betrokkene geeft dan ook de toestemming voor deze verwerking.

Als Panenka persoonsgegevens doorgeeft aan iemand buiten de EU die niet op een lijst van ‘veilige landen’ (in het kader van de GDPR) staat, dan zal ze hiervoor in de mate van het mogelijke de passende veiligheidswaarborgen afdwingen. Panenka ziet er maximaal op toe dat de externe partners die voor haar persoonsgegevens verwerken of die (mee) verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, de bepalingen van de GDPR strikt naleven. Daartoe wordt er gestreefd naar zoveel mogelijk ‘verwerkingsovereenkomsten’ af te sluiten met de belangrijkste partners.

Juridisch standpunt en einddoelen

De verwerking van persoonsgegevens in verband met voorgenomen of lopende overeenkomsten en afspraken is het belangrijkste juridische uitgangspunt. Mocht het nodig zijn, wordt uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR. Een gegeven toestemming kan kosteloos en elektronisch weer ingetrokken worden, tenzij er een andere juridische reden is voor de verwerking.

Een opmerking hierbij is dat Panenka of haar leden uw gegevens ook kunnen verwerken vanuit een ‘gerechtvaardigd belang’. Zo kan Panenka u bijvoorbeeld inlichten over nieuwe, voor u mogelijk interessante audities en castings indien u reeds een verhouding hierover bent aangegaan met Panenka. Panenka zal dit steeds binnen redelijke grenzen doen en nooit op een agressieve of door u niet-gewenste manier.

Uw rechten onder de GDPR

Panenka waarborgt dat u als betrokken natuurlijk persoon de rechten heeft die de GDPR u verleent. Deze rechten zijn: informatie, inzage, kopie, verbetering, vergetelheid, beperking van en bezwaar tegen de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens.

U kan uw rechten kosteloos en elektronisch uitoefenen via Pauwel Loncke (pauwel.loncke@panenka.tv). Alleen bij overmatig belastende verzoeken, kan Panenka u een administratieve kostenvergoeding aanrekenen.

Cookies

Panenka kan op haar website gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website opslaat op uw harde schrijf via de browser. In een cookie zit informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kan uw browser instellen om cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Wanneer cookies uitgeschakeld zijn in uw browser, is het mogelijk dat sommige functies en services niet helemaal correct functioneren.

Een klacht of vraag over uw persoonsgegevens?

Voor klachten of vragen kunt u terecht bij Pauwel Loncke (pauwel.loncke@panenka.tv). U kunt die ook indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA (www.privacycommission.be). Of u kunt ook steeds verhaal aantekenen bij de nationale rechtbanken.

Versie van deze privacyverklaring

Deze verklaring werd het laatst geactualiseerd op 26 februari 2019.